Header Image for Pentraeth Community Council Welsh

Cyfarfod Blynyddol

CYNGOR CYMUNED PENTRAETH

 

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol 25/06/14

1. Cadeirydd -
Estynnodd y Cadeirydd groeso cynnes i bawb a oedd yn bresennol i Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Cyngor Cymuned.

2. Presennol -
H.G.Jones, A.M.Thomas, J.M.Bird, A.E. Gliddon, M.Lloyd a D.C.Trow ynghyd ar Clerc Eifion H. Jones.

3. Ymddiheuriadau -
Derbyniwyd ymddiheuriadau am fod yn absennol oddi wrth H.H.Hughes, W.E. Williams a'r Cyng. Sirol Vaughan Hughes a Ieuan Williams.

4. Cofnodion -
Cadarnhawyd cofnodion Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhaliwyd ar y 15ed Mai 2013.

5. Ethol Swyddogion am 2014 / 2015 -
Etholwyd y rhai a ganlyn yn Swyddogion a Chynrychiolwyr y Cyngor Cymuned am 2014-15.

Cadeirydd – Y Cyng. Harri Gwyn Jones,
Bwthyn Gwyn, 19 Nant y Felin.
Is-gadeirydd–Cyng. Mrs. Ann Mary Thomas Fron Goch.

Dau i arwyddo sieciau gyda'r Clerc -
Y Cyng. Mrs. Megan Lloyd, Tyddyn Miriam
Y Cyng. William Emlyn Williams, Llwydiarth, Gwêl y Don.

Dau i Bwyllgor Rheoli y Neuadd Goffa -
Cyng. Mrs.Angela Elisabeth Gliddon, Clwyd y Wylan.
Y Cyng. David Charles Trow, Glan Gors.

Dau ar Bwyllgor Ardal Ynys Môn o Un Llais Cymru -
Cyng. Mrs. Julie Marie Bird, 27 Lôn Lwyd.
Cyng. Mrs. A.M.Thomas, Fron Goch.

Dau a'r Bwyllgor yr Elusennau Lleol -
Cyng. Mrs. M. Lloyd, Tyddyn Miriam.
Cyng. W.E.Williams , Llwydiarth.

Pwyllgor Elusendai Penmynydd - Cyng. A.M.Thomas, Fron Goch.

5. Diolch -
Diolchodd y Cadeirydd i bawb am eu parodrwydd i ymgymryd a'u Swyddi ac y bydd y Cyngor yn gweithredu yn rhwydd yn ystod y flwyddyn sydd i ddilyn.

Daeth y Cyfarfod Blynyddol i ben am 7:15 y.h.

Dyddiad / Date................................................................